STUDIE PLAN OG UDDANNELSEN FORMÅL

De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse ”HM Psykoterapeut” undervises i ur biologisk Psykoterapi.

Formålet med uddannelsen i urbiologisk Psykoterapi er, at de studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer både fagligt, personligt og etisk indenfor energiterapi.

Uddannelsen sikrer, at de færdiguddannede psykoterapeuter fra Heilesen & Mygind kan møde og arbejde med klienter på en etisk og fagligt kvalificeret måde. Uddannede HM psykoterapeuter kan efterfølgende praktisere som psykoterapeuter.

De studerende tilmelder sig og forpligter sig for ét år ad gangen i henhold til en gensidigt underskrevet uddannelseskontrakt.

10408659_959055847441695_3487326624324294060_n


UNDERVISNINGEN

Et fuldt undervisningsår består af 20-22 dage fordelt på 4-6 moduler. Hertil kommer 10 sessioner med egenterapi samt 20 supervisionslektioner (=12 timers deltagelse i supervisionsworkshops og 8 individuelle supervisionslektioner pr. undervisningsår.

Undervisningen foregår primært i dagtimerne i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 18.00, men et af modulerne på 3. og 4. undervisningsår vil bestå delvist af et internat og et eksternat.

Der kan være mulighed for at opnå merit for enkelte moduler. I tilfælde af ønske om opnåelse af merit, foretager Heilesen & Mygind en individuel meritvurdering. I princippet fortsætter de studerende sammen igennem alle fire uddannelsesår på det hold, de tilknyttes ved studiestart.

I praksis kan der dog ske ændringer i holdsammensætningen. Studerende har mulighed for at gå på orlov eller vælge ikke at fortsætte deres uddannelsesforløb efter hvert år, ligesom der kan optages nye studerende på holdet i forbindelse med endt orlov eller optagelse på uddannelsen med merit.

AT8V0708_web

Uddannelsen er opbygget, således at der veksles mellem teori og praksis under uddannelsesforløbet. I uddannelsesforløbet vil de studerendes aktuelle oplevelser eller udfordringer blive inddraget i undervisningen, således at uddannelsen giver størst muligt udviklingsmæssigt udbytte for de studerende.

De studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med klienter med lette til middelsvære problematikker, som f.eks. angsttilstande, fobier, depression, stress, udbrændthed, chok, traumer, kriser, tab og sorg samt relations -, selvværds -, identitets – og seksualitets problematikker.

Gennem undervisningen bliver de studerende i stand til at vurdere psykiske tilstande.

Psykopati og psykiatriske dele indgår ikke i uddannelsen. De studerende tilegner sig endvidere indsigt og viden om etik og klinikdrift.

Det er først muligt at gå til eksamen, når man enten har deltaget i eller opnået merit for alle moduler på det pågældende år. Ligeledes skal eksamen være bestået på de foregående år, før man kan gå til eksamen efter et efterfølgende undervisningsår.


HOVEDRETNINGHM_Celleillustration farver 300

  • TFT/EFT (år 1)
  • METAsundhed (år 2)
  • Transbiologisk traumeterapi (TBT) med Regression (år 3)
  • Disse hovedretninger kombineres med diverse psykoterapeutiske metoder, teknikker og red- skaber samt forståelse af den klassiske psykologi (år 4)

Denne kombination gør de studerende i stand til at arbejde på en måde, hvor det fysiske, kropslige lag bindes sammen med det følelsesmæssige og det mentale.