EKSAMEN

Hvert år afsluttes med eksamen. Eksamen er obligatorisk for alle studerende.

Eksamensresultatet bedømmes som enten bestået eller ikke bestået.

Hvis eksamen ikke er bestået, gives mundtlig feedback (maksimalt 20 minutter) på den konkrete årsag til dette, så den studerende har mulighed for at læse op på det pågældende. Herefter aftales en ny eksamensdato.

Prisen for re-eksamination er kr. 1.500.

Der er censor på såvel den praktiske såvel som den teoretiske eksamen. På år 1 til 3 er der tale om en intern censor, og på år 4 er der tale om en ekstern censor.

Meritkursister:

De studerende kan opnå merit for det skriftlige, der allerede er lavet. Dvs. at de studerende på år 1 ikke skal gentage de 6 cases, de har lavet for at blive TFT/EFT-terapeuter.

Det aftales endvidere med skolen, hvilke dele af eksamen de studerende skal tage, samt på hvilket niveau de studerende kommer ind på uddannelsen.

rsz-shutterstock-192583184-682x1024

 

EKSAMEN ÅR 1.

Del 1.

Skriftlig eksamen:

Der afleveres 6 skriftlige behandlingscases, hvoraf mindst 3 skal være skrevet af klienterne. Disse cases skal beskrive en TFT behandling eller behandlingsforløb, hvor klienten er kommet på SUD 0. Hver case skal fylde maksimalt ½ A4 side. OBS: maks. 2.000 tegn.

Case fra klient skal indeholde:

 • Behandlernavn
 • Klientnavn
 • Klients adresse eller telefonnummer
 • Generel beskrivelse af problemet med SUD
 • Kort beskrivelse af behandlingen
 • Resultat af behandlingen med SUD på nul, rolig i tankerne, fredfyldt i hjertet og let i kroppen.

Case fra behandler skal indeholde:

 • Behandlernavn
 • Generel beskrivelse af problemet med SUD
 • Kort beskrivelse af behandling
 • Resultat af behandling med SUD på nul, rolig i tankerne, fredfyldt i hjertet og let i kroppen.
 • Antal behandlinger
 • Hvor lang behandlingsperiode – antal dage eller måneder
 • Test af resultatet efter tidligst 7 dage

Del 2.

Der skal afleveres en minirapport som viser at den studerende er i stand til selvrefleksion efter en session.

Minirapporten skal indeholde:

1-2 A4 sider maskinskrevet.

 • En beskrivelse af en behandlingssession. Gerne en mislykket session da det er der vi lærer mest.
 • Hvad tænkte du om dig selv under forløbet?
 • En beskrivelse af klientens problemstillinger og behandlingsforløbet.
 • Hvilke spørgsmål stillede du, udover de sædvanlige om problem og SUD?
 • Hvorfor stillede du de forskellige spørgsmål under sessionen – beskriv dine overvejelser.
 • Hvilken SUD havde klienten før, under og efter behandling?
 • Indholdsfortegnelse i Minirapport:
 • Indledning: hvorfor denne klient?
 • Behandlingsforløbet: hvad gjorde du – hvorfor – hvad virkede – hvad virkede ikke – Hvilke punkter bankede du på, fik nogle punkter særlig opmærksomhed?
 • Afslutning: refleksion over behandlingsforløbet – hvad tænkte du om dig selv? – Hvordan syntes du selv det gik? – Hvad kunne du have gjort anderledes?

Del 3.

Der er skriftlige afleveringer til de psykoterapeutiske moduler

Del 4.

Den studerende skal lave en beskrivelse af egne problemstillinger/traumer som ønskes bearbejdet i løbet af året. Beskrivelsen skal gennemgås med din arbejdsgruppe ved årets start. Når året er gået skal der gøres status på egen proces og der skal undersøges om der er dukket noget op i løbet af året, samt en beskrivelse af hvad der er gjort, og om man er kommet i SUD 0.

Beskrivelsen af maks. to problemstillinger må ligeledes maksimalt fylde en halv side (2.000 tegn). I det skriftlige arbejde er det fint, hvis de studerende kan sætte de ting de møder i praksis på såvel egen krop som i klientsessionerne i et teoretisk perspektiv, hvor der er mulighed for det.

Bemærk at dette er en fast opgave på alle 4 år.

Del 5.

Mundtlig eksamen:

De studerende giver hver især en TFT/EFT session foran underviseren og får feedback på dette. Det forventes, at de studerende har behandlet evt. præstationsangst og eksamensskræk inden, således at de så vidt muligt er rolige, fredfyldte og lette i eksamenssituationen.

Censor:

Der er intern censor på den praktiske del af eksamen.

 

EKSAMEN ÅR 2.

Del 1.

Skriftligt eksamen:

 1. De studerende afleverer 5 skriftlige METAsundhedanalyser indeholdende terapiplan, hvoraf 1 skal omhandle egne problemstillinger og egen terapiplan.
 2. Den studerende skal aflevere en beskrivelse af egne problemstillinger/ traumer som ønskes bearbejdet i løbet af året. Beskrivelsen skal gennemgås med din arbejdsgruppe ved årets start. Når året er gået skal der gøres status på egen proces og der skal undersøges om der er dukket op i løbet af året, samt en beskrivelse af hvad der er gjort, og om man er kommet i SUD 0.Beskrivelsen af maks. to problemstillinger må ligeledes maksimalt fylde en halv side (2.000 tegn). I det skriftlige arbejde er det fint, hvis de studerende kan sætte de ting de møder i praksis på såvel egen krop som i klientsessionerne i et teoretisk perspektiv, hvor der er mulighed for det.
 3. De studerende skal bestå den skriftlige prøve på stilles på METAsundhedsoverbygningens modul 3.

Del 2.

Mundtligt eksamen:

De studerende giver hver især en METAsundhedsanalyse foran hele gruppen og får feedback på dette. Det forventes, at de studerende har behandlet evt. præstationsangst og eksamensskræk inden, således at de så vidt muligt er rolige, fredfyldte og lette i eksamenssituationen.

Censor:

Der er ekstern censor på såvel den skriftlige som den mundtlige del af eksamen.

 

EKSAMEN ÅR 3.

Del 1.
 
Skriftlig eksamen:
 1. De studerende afleverer 5 skriftlige cases af behandlinger. Indeholdende: SUD før og efter, skal være i nul = rolig, fredfyldt og let.
 2. Hvilke specialsituationer blev behandlet?
 3. Hvilke teknikker blev der anvendt?
 4. Den studerende skal aflevere en beskrivelse af egne problemstillinger/ traumer som ønskes bearbejdet i løbet af året. Beskrivelsen skal gennemgås med din arbejdsgruppe ved årets start. Når året er gået skal der gøres status på egen proces og der skal undersøges om der er dukket andre problemstillinger op i løbet af året, samt en beskrivelse af hvad der er gjort, og om man er kommet i SUD 0.Beskrivelsen af maks. to problemstillinger må ligeledes maksimalt fylde en halv side (2.000 tegn). I det skriftlige arbejde er det fint, hvis de studerende kan sætte de ting de møder i praksis på såvel egen krop som i klientsessionerne i et teoretisk perspektiv, hvor der er mulighed for det.

Del 2.

Mundtlig eksamen:

De studerende giver hver især en session foran hele gruppen, hvor de anvender regression samt teknikker fra Transbiologisk Traumeterapi (TBT) i det omfang, det er hensigtsmæssigt. De studerende skal under sessioner udvise overblik over teknikkerne i TBT således, at de i deres terapi demonstrerer evnen til at vælge den bedste teknik til det præsenterede problem. Det forventes, at de studerende har behandlet evt. præstationsangst og eksamensskræk inden, således at de er rolige, fredfyldte og lette i eksamenssituationen.

Censor:

Der er intern censor på såvel den skriftlige som den mundtlige del af eksamen.

 

EKSAMEN år 4.

Del 1.

 • De studerende skal aflevere 20 META-cases, hvoraf mindst 10 skal munde ud i at klienten er blevet rask.
 • Fem cases skal være om den studerende selv.
 • Der vil være flere mundtlige/praktiske præsentationer i løbet af året, den vigtigste er afslutningen af modul B på METAsundheds Master, hvor den studerende skal behandle en for dem ukendt klient.

Del 2.

 • Den studerende skal aflevere en beskrivelse af egne problemstillinger/ traumer som ønskes bearbejdet i løbet af året. Beskrivelsen skal gennemgås med din arbejdsgruppe ved årets start. Når året er gået skal der gøres status på egen proces.Der reflekteres over om der er dukket andre problemstillinger op i løbet af året; der laves en beskrivelse af hvad der er gjort, og om man er kommet i SUD 0. Beskrivelsen af maks. to problemstillinger må ligeledes maksimalt fylde en halv side (2.000 tegn).I det skriftlige arbejde er det fint, hvis de studerende kan sætte de ting de møder i praksis på såvel egen krop som i klientsessionerne i et teoretisk perspektiv, hvor der er mulighed for det.

Del 3.

Praktisk prøve:

 1. Den studerende får en klient som han/hun ikke tidligere har behandlet.
  I mødes ca. 15 min. inden eksamenstiden starter. Her er det fint at få snakket lidt om hvad klientens problemstilling er og lave en form for kontrakt med klienten om hvad sessionen skal munde ud i.
 2. Der afsættes 1 time til behandlingen.
 3. Efter sessionen følger den studerende sin klient ud af døren og venter udenfor eksamenslokalet.
 4. Eksaminatorer og censor evaluerer sessionen.
 5. Tilbagemelding til den studerende: Bestået / Ikke bestået.

Vurderingsgrundlag

Under sessionen vil du blive evalueret på følgende kompetencer, som du skal vise at du mestrer:

 • Skabe og bibeholde kontakt med din klient – opbyg tillidsforhold til denne.
 • Din evne til at møde klienten der hvor vedkommende er og tilpas din terapi.
 • Afdæk klientens problemstilling gennem brug af passende samtale teknikker.
 • Hjælp klienten med at prioritere og vælge hvilke problemstilling der skal være fokus på, hvis der kommer flere på bordet gennem bevidstgørelse om SUD.
 • Indtage terapeutrollen og udvis en passende balance mellem at være empatisk og også kunne tage styringen i sessionen på empatisk vis.
 • Vælg passende metoder fra HMP værktøjskassen ift. klientens problemstilling.
 • Demonstrerer at du kan få reduceret klientens SUD samt at du formår at lande klienten et passende sted når tiden er udløbet.
 • Vis at du kan holde tiden samt at du inden for tiden kan give lektier til næste gang og aftale tid for en evt. op følgende session.